Portfolio

Spetters

Terug

Ontwerpen van diverse uitingen, waaronder entreekaartjes, dvdhoes, programmaboekje en posters.

Spetters

Stifting Iepenloft De Tynje (SIDT) bringt ien kear yn de trije jier in iepenloftspul. Dêrby hantearje wy it útgongspunt dat it stik, dat nei foaren brocht wurdt, jong en âld oansprekke moat. Yn 2010 waard ‘Jesus Christ Superstar’ opfierd en yn 2013 ‘de Piratewiven fan kaptein Bree’. Dit jier ha wy it stik ‘Spetters’ útsocht. Doarpsgenoat Bouke Oldenhof hat dit stik foar ús skreaun. It is basearre op de ferneamde film ‘Spetters’ út 1980. De spilers komme allegearre fan De Tynje of út de omkriten fan it doarp. Se ha mei nocht en wille oan it repetearen west om fan ‘Spetters’ in ‘spetterjende’ foarstelling te meitsjen. Wy as bestjoer fan SIDT winskje jimme in tige noflike jûn ta. Nei ôfrin is der gelegenheid efkes nei te praten op it ‘cateringplein’.

Klaar om een project te starten? Wij wel!!!

Maak een afspraak
Kom op bezoek

BrainWorks Communication
Dopheide 8C-1
9202 PB Drachten

Contact opnemen

E:[email protected]
M:0651766993

Ook op social media

Facebook
Twitter
LinkedIn